پروژه های کسری خدمت

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در راستای انجام ماموریتهای محوله،آمادگی دارد تا از پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد 4 میلیون و دکتری تا 6 میلیون تومان)حمایت مالی نماید.همچنین این آمادگی وجود دارد که به داوطلبان اجرای پروژه های پژوهشی به ویژه دانشجویان بسیجی که مایل به استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی (تاسقف 19 ماه) هستند،پروژه واگذار نماید.

اطلاعات کاملتر برای متقاضیان و عناوین و موضوعات،درسایت مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی به آدرس www.mtrd.ir بارگزاری گردیده که دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم طرح پژوهشی مربوطه یا باشماره دفتر این گروه 021-88728936 آقای نیکنام و یا آدرس الکترونیکی modiriat@mtrd.ir ارتباط برقرار نموده و از مزایای این طرح بهره مند گردند.