مراحل پذیرش

روند پذیرش متقاضیان در مرکز رشد

1- فراخوان قشری و ارائه اطلاعات و نوع خدمات به متقاضیان توسط کارشناس جذب و پذیرش و ارتباطات مرکز رشد

2- دریافت تکمیل و ارسال فرم های پذیرش توسط متقاضی

3- بررسی مقدماتی صلاحیت متقاضی یا متقاضیان بر اساس معیارهای مشخص توسط کارشناس جذب و پذیرش و ارتباطات مرکز رشد

4- تایید صلاحیت تخصصی و اعلام موافقت اولیه به فرد یا افراد متقاضی

5- برگزاری جلسه مصاحبه و ارائه ایده توسط خود متقاضی و در صورت لزوم با مشاور

6- جمع بندی نتایج مصاحبه، کنترل مدارک، سوابق و مستندات در کارگروه تخصصی

7- اعلام پذیرش نهایی به متقاضی و معرفی به مرکز رشد

8- اعلام شرایط ویژه استقرار (زمان و مکان و امکانات) در مرکز رشد

9- ابلاغ فرجه زمانی برای تکمیل مدارک

10- صدور مجوز استقرار در مرکز رشد

11- دریافت اسناد و مدارک معتبر

12- تخصیص اعتبار و اعلام آن به سازمان مرکزی

13- ورود متقاضی به مرکز رشد

14- ارائه گزارش ماهیانه به سازمان مرکزی