كامپيوتر

نام و نام خانوادگي رزومه راه تماس تصوير
محمد حسين اصغري به زودي به زودي به زودي
مهدي مصدق به زودي به زودي به زودي
زهرا مهري به زودي به زودي به زودي
كاظم پورنگ به زودي به زودي به زودي