زمانبندي آخر هفته ها

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
پنج شنبه   شبكه اندرويد MATLAB SOLID PHP
 

جمعه

 

  شبكه ETABS  
  اندرويد PHP
  MATLAB SOLID

اين جدول زمانبندي براي آن دسته از دانشجوياني مي باشد كه امكان شركت در كلاس ها را در ايام هفته ندارند.

محل برگزاري كلاس ها:دانشگاه خوارزمي مشهد