مديريت و حسابداري

نام و نام خانوادگي رزومه راه تماس تصوير
محمد رضا عطاري به زودي به زودي به زودي
ليلا بيك به زودي به زودي به زودي
سامان افخمي به زودي به زودي به زودي
مهدي مقروني به زودي به زودي به زودي